Beschermd Wonen

Beschermd wonen is gezamenlijk ingekocht door 11 gemeenten in de regio Hart van Brabant: Goirle, Heusden, Oisterwijk, Dongen, Gilze en Rijen, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Tilburg en Waalwijk, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau.

Beschermd wonen is voor de hele regio Hart van Brabant ingekocht.
Er zijn geen aparte gebieden of percelen benoemd.

Wat is Beschermd Wonen?

Beschermd Wonen is wonen in een accommodatie (zelfstandig of binnen een instelling) waarmee een veilige leefomgeving wordt geboden met daarbij behorend toezicht en begeleiding. Er is sprake van onplanbare zorg. Dat wil zeggen 7 x 24 uur zorg beschikbaar moet zijn.  De ze ondersteuning is tijdelijk en gericht op:

 • Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie;
 • Het psychisch en sociaal functioneren;
 • Het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast, en/of;
 • het afwenden van gevaar voor de inwoner of anderen.

Voor wie is Beschermd Wonen?

Beschermd Wonen is voor inwoners vanaf 16 jaar, met beperkt psychisch/psychosociaal functioneren en/of beperkt intellectueel functioneren. Deze inwoners zijn tijdelijk niet in staat om zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Door de problematiek is de zorg niet planbaar.

Voorwaarden Beschermd Wonen

 • Ambulante begeleiding is altijd voorliggend op Beschermd Wonen. Een volwassene komt pas in aanmerking voor Beschermd Wonen als ambulante begeleiding en ondersteuning uit zijn sociale netwerk tijdelijk niet voldoende is en er geen alternatieven zijn voor Beschermd Wonen.
 • Volwassenen komen niet in aanmerking voor Beschermd Wonen als zij een indicatie hebben voor klinische opname (of een voortzetting hiervan).
 • Behandeling is bij deze volwassenen niet meer voorliggend.
 • WLZ is altijd voorliggend op Beschermd Wonen.

Wat valt niet onder Beschermd Wonen?

Cliënten die geen gebruik meer willen maken van Beschermd Wonen maar wel van een andere Wmo voorziening, kunnen zich melden bij de lokale toegang/wijkteam van de gemeente waar hij/zij wil gaan wonen. Ook hierbij kan de vaste begeleider/sleutelfiguur helpen.

Vanwege de continuïteit van zorg is het van belang dat de cliënt 8 weken vóór het aflopen van de indicatie een herindicatie aanvraagt. Het onderzoek duurt namelijk 6 tot 8 weken. Dit geldt zowel voor Zorg in Natura als voor het Persoonsgebonden Budget (pgb).

 

Inkoop Beschermd Wonen 2023

Beschermd wonen is gezamenlijk ingekocht  door elf gemeenten in de regio Hart van Brabant: Goirle, Heusden, Oisterwijk, Dongen, Gilze en Rijen, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Tilburg en Waalwijk, Alphen-Chaam (per 2023), Baarle-Nassau (per 2023)

Beschermd wonen is voor de hele regio Hart van Brabant ingekocht. Hierbij zijn geen aparte gebieden of percelen benoemd.

Er zijn drie vormen van Beschermd wonen waar inwoners voor in aanmerking kunnen komen:

 1. Beschermd Wonen Thuis, waarbij de klant 24/7 wordt ondersteund in zijn eigen woning.
 2. Beschermd Wonen in huisvesting van een aanbieder zonder huisvestingscomponent. Bij deze vorm betaalt de klant zelf zijn huur.
 3. Beschermd wonen in huisvesting van een aanbieder mét huisvestingscomponent. Bij deze vorm betaalt de klant  niet zelf zijn huur.

Aanvraag Beschermd Wonen voor volwassenen

Inwoners van Tilburg kunnen Beschermd Wonen aanvragen bij het Contact Centrum Toegang (CCT) op nummer 013 206 1640.  Inwoners van buiten Tilburg kunnen Beschermd Wonen aanvragen bij het Servicepunt van MEE op nummer 088 465 3555.

Moet de voorziening Beschermd Wonen aansluiten op (het einde van) een behandeltraject? Dan moet de cliënt minimaal 8 weken voor het eindigen van het behandeltraject contact opnemen met het CCT/Servicepunt. Het onderzoek duurt namelijk 6 tot 8 weken.

Aanvraag Beschermd Wonen voor jeugdigen

Voor jeugdigen binnen de binnen de regio Hart van Brabant geldt het volgende:

Beschermd Wonen voor jeugdigen is voor jeugdigen tussen de 16 en 18 jaar. De Toegang of de gecertificeerde instelling die een jeugdige bij een instelling voor Beschermd Wonen wil plaatsen, moet vóór de plaatsing het team Beschermd Wonen inschakelen via beschermdwonenhvb@meedemeentgroep.nl. Afstemming met het team Beschermd Wonen bij plaatsingen van jeugdigen onder de 18 jaar is nodig, omdat deze plaatsingen vaak tot ná de leeftijd van 18 jaar doorlopen en er sprake is van een overgang van Jeugdwet naar Wmo.

Voor jeugdigen buiten de regio Hart van Brabant geldt het volgende:

Aanbieders van Beschermd Wonen moeten het team Beschermd Wonen in te schakelen via beschermdwonenhvb@meedemeentgroep.nl als zij aanvragen krijgen voor plaatsingen van jeugdigen van buiten de regio. Dit om te voorkomen dat jeugdigen zonder binding met de regio kort geplaatst worden via een (buitenregionale) gemeentelijke jeugdbeschikking en het team Beschermd Wonen daarna de vraag voorgelegd krijgt of zij een vervolgbeschikking kan afgeven. Er is hierbij geen borging van zorgcontinuïteit. Deze werkwijze geldt ook voor aanmeldingen via Bureau Jeugdzorg.

Jeugdigen met een indicatie voor ‘residentieel verblijf’ van de jeugdrechter of bureau Jeugdzorg, moeten contact opnemen met de Toegang/sociaal team.

Herindicatie Beschermd Wonen

CLIËNTEN DIE BESCHERMD WONEN ONTVANGEN VIA EEN VAN DE SAMENWERKENDE ORGANISATIES BINNEN DE COALITIE HVB BW EN HUN ONDERAANNEMERS.

Cliënten waarvan de indicatie voor Beschermd Wonen ná 1 januari 2023 afloopt, bespreken dit met hun vaste begeleider. Als de vaste begeleider en de sleutelfiguur Beschermd Wonen van de coalitie HvB BW oordelen dat Beschermd Wonen nog nodig is, dan kan de ondersteuning worden voortgezet. Eventueel wordt het ondersteuningsplan aangepast. Er is geen nieuwe beschikking nodig.

CLIËNTEN DIE BIJ EEN ZORGAANBIEDER ZITTEN DIE GEEN ONDERAANNEMER IS EN /OF NIET DUIDELIJK IS OF DIT EEN ONDERAANNEMER VAN DE COALITIE HVB BW WORDT

Als de zorgaanbieder toch nog onderaannemer wordt, dan hanteren we de nieuwe werkwijze zoals afgesproken met de coalitie.
Als de zorgaanbieder geen onderaannemer wordt, dan kan de coalitie maatwerk-afspraken maken met de zorgaanbieder of dan neemt de coalitie de cliënt over. De ondersteuning via de oude aanbieder stopt dan.

Cliënten die geen gebruik meer willen maken van Beschermd Wonen maar wel van een andere Wmo voorziening, kunnen zich melden bij de lokale toegang/wijkteam van de gemeente waar hij/zij wil gaan wonen. Ook hierbij kan de vaste begeleider/sleutelfiguur helpen.

Vanwege de continuïteit van zorg is het van belang dat de cliënt 8 weken vóór het aflopen van de indicatie een herindicatie aanvraagt. Het onderzoek duurt namelijk 6 tot 8 weken. Dit geldt zowel voor Zorg in Natura als voor het Persoonsgebonden Budget (pgb).

Aanbieders Beschermd Wonen

Vanaf 2023 hebben de gemeenten in de Regio Hart van Brabant een contract afgesloten voor Beschermd Wonen met de Coalitie BW HvB. De coalitie bestaat uit 10 samenwerkende zorgaanbieders:

 • RIBW
 • SMO Traverse
 • Amarant
 • Prisma
 • GGZ Breburg
 • Impegno
 • Sterk Huis
 • Het Werkt
 • ASVZ
 • Buro MAKS

Tarieven Beschermd Wonen

De tarieven Beschermd Wonen voor 2023 zijn vastgesteld. Download Tarievenlijst Beschermd Wonen 2023 > De tarieven in dit document gelden voor zorgaanbieders die geen onderdeel zijn van de Coalitie Beschermd Wonen. De lopende cliënten mogen zij tot het moment van herindicatie declareren bij de gemeente Tilburg op basis van deze tarieven. De coalitie wordt gefinancierd via een lumpsum. Voor de cliënten van de coalitie zijn deze tarieven dus niet van toepass