Gezinshuizen

Gezinshuizen zijn bestemd voor jeugdigen met een woonvraag voor wie pleegzorg niet passend is. Gezinshuizen zijn na het pleeggezin het meest gezinsgerichte alternatief.  

Wat zijn gezinshuizen?

 • Als pleegzorg niet passend is voor de jeugdige met een woonvraag.
 • Na pleeggezin het meest gezinsgerichte alternatief.
 • Een gezinshuisouder is 24/7 beschikbaar voor de jeugdige en is verantwoordelijk voor de zorg, opvoeding en ziet toe op de dagbesteding buitenshuis (onderwijs, werk of iets anders).
 • Een gezinshuisouder helpt de jeugdige (sociale) vaardigheden te leren en biedt de jeugdige gedragsalternatieven of gedragsinstructies aan.
 • Een gezinshuisouder draagt bij aan de matching tussen gezinshuis, jeugdige en ouders.
 • Een gezinshuisouder is in staat om op een professionele manier een relatie aan te gaan met de jeugdige. Hierbij houdt hij rekening met zijn/haar behoeften en beperkingen onder andere op het vlak van hechting en het functioneren in een gezinssituatie.
 • Heeft de jeugdige aanvullende specialistische hulp nodig? Dan wordt dit niet geboden door de gezinshuisouder zelf, maar door een specialistische zorgaanbieder.

Voor wie zijn gezinshuizen?

 • Jeugdigen in de leeftijd van 0-21 jaar die zich thuis onvoldoende veilig kunnen ontwikkelen en/of gezond kunnen opgroeien. Dit heeft te maken met ouder- en/of kindfactoren.
 • De draagkracht van het gezin is onvoldoende voor een stabiele thuissituatie.
 • Er is sprake van gedrags-, trauma-, hechtings- of chronische problematiek bij de jeugdige.
 • De jeugdige heeft meer moeite met het functioneren in een gezin en het aangaan van hechtingsrelaties, maar is hier met de juiste begeleiding uiteindelijk wel toe in staat.
 • Gezinshuiszorg kan worden ingezet met instemming van de ouders (vrijwillig) of gedwongen door de GI als er sprake is van een jeugdbeschermingsmaatregel.
 • Is er sprake van een jeugdbeschermingsmaatregel?  Bijvoorbeeld OTS of voogdij? Dan werkt de gezinshuisouder en de gezinshuiswerker nauw samen met de (gezins-)voogd van de GI.

Wat is rol van zorgaanbieders bij gezinshuizen?

 • De zorgaanbieder (hier: gezinshuisorganisatie) organiseert, beheert en begeleidt gezinshuizen.
 • Aan elk gezinshuis is een multidisciplinair team verbonden.
 • Het team bestaat uit professionals die de gezinshuisouder begeleiden.
 • De gezinshuisorganisatie en het gezinshuis spreken samen af wie het multidisciplinaire team faciliteert, maar de gezinshuisorganisatie is altijd verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit van het multidisciplinaire team.
 • Daarnaast is de gezinshuisorganisatie verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ingezette hulp tijdens de momenten dat de gezinshuisouder(s) hier niet toe in staat is door bijvoorbeeld vrije dagen, vakantie of ziekte.

Wat levert de gezinshuisorganisatie?

 • Begeleiding van de jeugdige: ondersteuning in matchen jeugdige en gezinshuis, betrekken ouders, volgen welzijn jeugdige en ingrijpen als er zorgen zijn over de ontwikkeling, afstemming met verwijzers.
 • Maken van perspectiefplan als jeugdige bijna 18 wordt.
 • Begeleiding van de ouders: ondersteuning bij de samenwerking tussen ouders en het gezinshuis, begeleiding en coachen van de ouders in hun ouderrol
 • Begeleiding gezinshuis: begeleiden van het gezinshuis (door op gezette tijden de gang van zaken door te nemen en mee te denken in oplossingen, het verzorgen van scholing en up-to-date kennis aan de gezinshuisouders, het bieden van coaching en intervisie aan de gezinshuisouders.
 • Inzet gedragswetenschapper: de gedragswetenschapper is samen met de gezinshuisouder verantwoordelijk voor de juiste hulp en begeleiding aan de jeugdige, de gedragswetenschapper biedt coaching en ondersteuning aan het gezinshuis, de gedragswetenschapper kan worden geraadpleegd.