Dyslexie (ED)

Diagnostiek en behandeling Ernstige Dyslexie (ED) is onderdeel van de regionale inkoop Jeugdhulp. ED is voor diagnostiek en behandeling van Jeugdigen van 7 tot 13 jaar. Het gaat om Jeugdigen met lees- en spellingsproblemen, waarbij de klachten dermate ernstig en hardnekkig zijn dat specialistische ondersteuning en behandeling nodig is.

Hulp bij dyslexie door school

Hulp bij dyslexie behoort tot de basisondersteuning van elke school. In het protocol van de school is vastgelegd hoe de school de kinderen met lees- en/of spellingproblemen ondersteunt. Het kan zijn dat het kind last heeft van Ernstige Dyslexie (ED). De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vergoeding van diagnostisch onderzoek/behandeling ED zijn:

 • het kind volgt primair onderwijs
 • het kind is tussen de 7 en 13 jaar oud
 • de behandeling wordt gestart voor de 13e verjaardag

Welke producten vallen onder ED?

De volgende producten maken onderdeel uit van Ernstige Dyslexie (ED):

 • Diagnostiek ED
 • Behandeling ED per sessie (maximaal 48 behandelsessies)
 • Extra behandeling ED per sessie (maximaal 12 extra behandelsessies)

Bekostiging en tarieven Ernstige Dyslexie (ED)

 • Bekostiging: PxQ.
 • Voor diagnostiek wordt een vast tarief per traject gerekend.
 • Voor behandeling wordt een tarief per behandelsessie gehanteerd.

Ketenpartners Ernstige Dyslexie (ED)

Voor Ernstige Dyslexie (ED) is er sprake van een ketensamenwerking van het onderwijs, de gemeente (inclusief Toegang ED) en jeugdhulpaanbieders. Centraal staat de jeugdige en diens ouders. Een goede samenwerking is van belang. Zowel voorafgaand, tijdens als na afloop van een ED-traject.

Taken en verantwoordelijkheden

 • De gemeente is inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor de inkoop en het organiseren van de hulpverlening.
 • Het NKD stelt bekwaamheidseisen en houdt toezicht op de kwaliteit van de ED-hulpverlening.
 • Het onderwijs is verantwoordelijk voor:
  • het geven van goed lees- en spellingsonderwijs (dit wordt ondersteuningsniveau 1 genoemd)
  • extra begeleiding in de klas door de leerkracht voor de zwakste 25% van de leerlingen (ondersteuningsniveau 2) en
  • voor het bieden van extra ondersteuning uitgevoerd en/of ondersteund door de zorgspecialist van school voor de zwakste 10% van de leerlingen (ondersteuningsniveau 3).
 • Jeugdhulpaanbieders zijn verantwoordelijk voor een gedegen diagnose op basis van het PDD&B. Bij een diagnose ED gaan zij met de behandeling aan de slag. Dit doen ze in overleg met met de ouders, jeugdige en het onderwijs Is het resultaat behaald? Dan zorgt de jeugdhulpaanbieder voor een warme overdracht terug naar het onderwijs.

Het onderwijs heeft een belangrijke signaalfunctie. Wanneer zij achterstanden signaleren met lezen en/of spelling bieden zij extra begeleiding. De resultaten en extra inzet worden bijgehouden in het Leerlingdossier. Stagneert de ontwikkeling van lezen en/of spelling toch? Dan kan het onderwijs in overleg met de ouders en jeugdige, kiezen voor een verwijzing naar de Toegang ED.  Is het vermoeden van ED vastgesteld door de Toegang ED? Dan komt de jeugdige in aanmerking voor een diagnostiek onderzoek naar ED.

Aanvragen Ernstige Dyslexie (ED), stoppen of extra sessies

Voor het diagnosticeren en behandelen van ED worden criteria vanuit het landelijke, meest recente PDD&B gevolgd. Ook tijdens en na de behandeling krijgen leerlingen extra ondersteuning op school. Dit maakt dat onderwijs en gemeenten van elkaar afhankelijk zijn en samenwerking nodig is.

 1. Bij een vermoeden van ED stuurt school het Leerlingdossier met een door ouders ondertekende toestemmingsverklaring naar de Toegang ED. In de Regio HvB zijn 3 toegangsteams ED.
 2. Toegang ED toetst of de stukken aan de eisen voldoen en of het PDD&B goed is doorlopen.
  • Is er voldoende onderbouwing en heeft school de voorgeschreven ondersteuning geboden? Dan brengt Toegang ED een positief advies uit voor diagnostiek. Het positief advies is maximaal 6 maanden geldig. Toegang ED of school sturen de relevante stukken door naar de jeugdhulpaanbieder die de jeugdhulp gaat verlenen.
  • Voldoet het Leerlingdossier niet? Dan wordt het dossier naar de school terug verwezen met het negatief advies van de Toegang ED.
 3. De Jeugdhulpaanbieder dient een VOT in en na ontvangst van de toewijzing kan de jeugdhulpaanbieder aan de slag met de diagnostiek op basis van het PDD&B. Bij een diagnose ED volgt daarop de behandeling (ook wel ondersteuningsniveau 4 genoemd).
 4. Is de diagnose ED gesteld en willen de jeugdige, ouders en jeugdhulpaanbieder starten met de behandeling? Dan dient de jeugdhulpaanbieder een nieuwe VOT in. Na ontvangst van de toewijzing kan de Jeugdhulpaanbieder de behandeling starten.
  • De toewijzing wordt afgegeven voor maximaal 48 behandelingen.
  • Een behandeling duurt gemiddeld 45 à 50 minuten (direct cliëntgebonden tijd).
  • De jeugdhulpaanbieder zorgt voor een tussentijdens evaluatiemoment na in ieder geval 20 behandelingen en bij afronding van de behandeling.

Redenen beëindigen dyslexiebehandeling (op basis van PDD&B)

 1. De jeugdige bereikt een prestatie op lezen en spellen dat volgens de normen valt in het normale bereik.
 2. De jeugdige heeft het hele behandelprogramma doorlopen binnen of aan het einde van de maximaal gestelde behandelperiode.
 3. De jeugdige heeft geen of onvoldoende resultaat boekt.
 4. De regiebehandelaar breekt de behandeling af vanwege hardnekkige non-compliance. Oftewel veel afwezigheid en/of niet uitvoeren van oefeningen (mits schriftelijk gedocumenteerd)).
 5. De jeugdige of ouders willen stoppen met de behandeling.

In alle gevallen wordt de reden helder gedocumenteerd. Opdrachtnemer stuurt via het berichtenverkeer een stopbericht conform landelijke norm met de voorgeschreven reden van beëindiging.

Aanvraag 12 extra behandelsessies

Zijn 48 behandelsessies voor een jeugdige niet voldoende? In uitzonderlijke gevallen kan om een verlenging van de behandeling worden gevraagd. Een verlenging houdt in dat er na de 48ste behandeling nog maximaal 12 behandelingen aanvullend ingezet kunnen worden, als dat nodig is.

 1. De jeugdhulpaanbieder download het aanvraagformulier 12 extra behandelsessies en toont daarmee de noodzaak aan voor extra behandelsessies. De aanvraag wordt versleuteld via e-mail, vóór de 40e behandelsessie bij de lokale gemeente ingediend die o.b.v. het Woonplaatbeginsel verantwoordelijk is.
 2. De gemeente beoordeelt de aanvraag en laat schriftelijk weten of zij akkoord is. Alleen met een schriftelijk akkoord komt de jeugdhulpaanbieder in aanmerking voor een vergoeding voor 12 extra behandelsessies vanuit de Jeugdwet.
 3. Zodra de aanvraag is goedgekeurd dient de jeugdhulpaanbieder een VOT in.
 4. Een jeugdige komt in aanmerking voor 12 extra behandelsessies indien aan de volgende criteria wordt voldaan:
  • De jeugdige zit op de basisschool en is niet ouder dan 13 jaar.
  • De verlengingsaanvraag is in het MDO besproken met de Regiebehandelaar.
  • De jeugdige, ouders en school hebben tijdens het behandelproces voldoende betrokkenheid en motivatie voor de behandeling getoond. De jeugdige, ouders en school zijn gemotiveerd voor het voortzetten van de behandeling.
  • Er is de verwachting dat de jeugdige tijdens de verlenging nog een aanzienlijke groei laat zien die noodzakelijk is voor de aansluiting op de school.